UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN I/S - REGNSKABSMEDDELELSE

29. april 2011

By & Havn fik i 2010 et resultat før markedsværdiregulering af gæld på 67 mio. kr. Resultatet er, set i lyset af de nuværende markedsforhold inden for selskabets forretningsområder, lidt bedre end forventet.


Årets nettoomsætning blev på 257 mio. kr., hvilket er en fremgang på 6 % i forhold til 2009. Fremgangen vedrører primært udlejningsforretningen og parkeringsaktiviteter.

Omsætningsfremgangen har også slået positivt igennem på resultatet af den primære drift. Ses der bort fra værdireguleringer af investeringsejendomme blev resultatet af den primære drift på 40 mio. kr., hvilket er en fremgang på 10 mio. kr. i forhold til 2009. Efter markedsværdiregulering af gæld blev årets resultat på -26 mio. kr.

Der er i 2010 gennemført værdiregulering af investeringsejendomme på 503 mio. kr. Værdireguleringerne vedrører både udlejningsejendomme, hvor der er indgået nye lejekontrakter med en samlet årlig leje på ca. 60 mio. kr. og selskabets udvik-lingsområder, der omfatter næsten 5 mio. etagemetre.

Der er et stort udviklingspotentiale inden for arealudvikling, hvor der i 2010 samlet har været afholdt investeringer på godt 200 mio. kr. De største enkeltinvesteringer vedrører etablering af nye lagerfaciliteter til Unicef (FN By Campus 2) samt byg-gemodning og etablering af parkeringshus i Ørestad. Hertil kommer etablering af kontorfaciliteter på Marmormolen (FN Byen Campus 1) og byggemodning af Mar-mormolen i øvrigt, der gennemføres i koncernforbundne selskaber.

I Ørestad fortsætter arbejdet med at udbygge infrastrukturen, veje- og parkområder - hovedsagelig i Ørestad Syd. Selskabet igangsatte etableringen af endnu et parkeringshus i Ørestad City i 2010, og der er nye boligbyggerier på vej i Ørestad Syd - herunder både rækkehuse, kollegieboliger, ældreboliger og familieboliger.

Selskabet forventer at starte salget med indre del af Nordhavnen i 2011. Køben-havns Kommune har udarbejdet en startredegørelse vedrørende Århusgadekvarte-ret i den indre del af Nordhavnen - og en endelig lokalplan for området ventes i slutningen af 2011.

I 2010 er undersøgelserne og planlægningen af en ny krydstogtkaj fortsat. Myndig-hedsgodkendelserne for igangsætning af arbejdet ventes opnået i løbet af 1. halvår af 2011, og den nye krydstogtkaj ventes klar til krydstogtsæsonen i 2013.

I 2011 forventes et resultat på niveau med resultatet i 2010. Resultatniveauet for-udsætter, at det også i 2011 bliver muligt at foretage en positiv værdiregulering af selskabets investeringsejendomme. For så vidt angår resultatet af de øvrige drifts-aktiviteter, ventes 2011 at give en fremgang, bl.a. som følge af forventet resultat-fremgang indenfor krydstogtsegmentet.

Selskabets samlede egenkapital udgør nu -1.224 mio. kr. Egenkapitalen skal ses i lyset af en samlet balance på knap 12 mia. kr. og en egenkapital på 450 mio. kr. ved selskabets stiftelse i 2007. Det er By & Havns forventning, at egenkapitalen vil blive genskabt på det oprindelige niveau inden for en kortere årrække.


For yderligere informationer

 • Kommunikationschef i By & Havn
  Pernille Garde Abildgaard
  T: 2916 0586
  M: pga@byoghavn.dk

   

 • Pressekontakt


  Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

   

  Kontaktpersoner:  Kristian Wederkinck Olesen

  Kommunikationschef

  E: kwo@byoghavn.dk

  T: 3053 5004


  Carsten Arlund

  Redaktør - billedredaktør

  E: ca@byoghavn.dk

  T: 2075 1701  Lotte Rosenholm

  Kommunikationskonsulent

  E: lot@byoghavn.dk

  T: 3057 8206