UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN I/S - REGNSKABSMEDDELELSE

26. marts 2010

Udviklingsselskabet By & Havn I/S har i 2009 haft et underskud før markedsværdiregulering af gæld på 496 mio. kr. mod et underskud på 348 mio. kr. i 2008. Resultatet er blandt andet påvirket af en nedskrivning af investeringsejendomme på i størrelsesordenen 600 mio. kr. på grund af de ændrede momsregler.


Ses der bort fra denne ændring, så har den fortsatte planlægning og udvikling af selskabets arealer (specielt i Nordhavnen og på Marmormolen) bragt en del projekter tættere på en realisering, hvilket isoleret set har indebåret en positiv værdiregulering af investeringsejendomme. Den samlede værdiregulering af investeringsejendomme udviste herefter et underskud på 67 mio. kr.

Det faldende renteniveau i 2009 har betydet, at den fast forrentede del af gælden og resultatet er påvirket af en urealiseret negativ markedsværdiregulering på 235 mio. kr. Værdireguleringen har ingen betydning for hverken tilbagebetalingstid eller pengestrøm, så længe lånene holdes til udløb.

Den primære drift har udvist et positivt resultat på omkring 150 mio. kr. inden for forretningsområderne udlejning, parkering og havnedrift. Årets resultat før skat inkl. værdiregulering af investeringsejendomme og markedsværdiregulering af gæld udviste herefter et samlet underskud på 732 mio. kr.

Der er et stort udviklingspotentiale inden for arealudvikling, og selskabets arealer har en unik beliggenhed i København, enten med en placering ved vandet eller, som i Ørestad, med en enestående moderne infrastruktur, beliggende ved store grønne områder. Men den generelle økonomiske udvikling i Danmark og på ejendomsmarkedet i særdeleshed har i 2009 påvirket og begrænset årets salg af arealer og ejendomme. Selskabets resultater og værdiskabelse bør derfor vurderes i et længere tidsperspektiv.

Den fortsatte udvikling af Nordhavnen og Marmormolen, opfyldningen i Nordhavnen, etableringen af en ny krydstogtkaj til betjening af det stigende antal krydstogtanløb samt gennemførte rationaliseringer i 2009 vil påvirke selskabets økonomi positivt i de kommende år. Samtidig forventes det, at der vil være et stigende resultat inden for de øvrige segmenter.

Egenkapitalen er ved udgangen af 2009 på -1.222 mio. kr., men med de planlagte udviklingsprojekter forventes det, at selskabet vil have en positiv egenkapital inden for en 5-10 års periode afhængig af, at en mere gunstig konjunktur gør sig gældende. I 2010, som stadig vil være præget af lavkonjunktur, forventes et resultat tæt på nul.

Læs hele By & Havns årsrapport på www.byoghavn.dk/okonomi

For yderligere informationer
Pressechef i By & Havn, Pernille Garde Abildgaard
T: 3376 9800
M: 2916 0586
E: pga@byoghavn.dk

 

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206