Arealudviklingsselskabet I/S - regnskabsmeddelelse

29. april 2008

Arealudviklingsselskabet har i 1. kvartal 2008 et underskud på 331 mio. kr. Når der ses bort fra en negativ dagsværdiregulering af selskabets gæld på 257 mio.kr., udgør årets resultat et underskud på 74 mio. kr.

tirsdag den 29. april 2008

Resultatet er påvirket af en forskydning af den forventede værdiregulering af selskabets investeringsejendomme. Det manglende resultat forventes imidlertid at blive indhentet i løbet af året. Forventningen til resultatet for 2008 før markedsværdiregulering af gæld er dermed uændret.

By & Havns adm. direktør Jens Kramer Mikkelsen siger:

”Jeg hæfter mig ved, at resultatet af den ordinære drift har været positiv. Selskabet har et stort potentiale og værdiskabelsen skal ses på den lange bane.”

Kvartalets aktiviteter har primært været koncentreret om planlægning af Nordhavnen, derunder forberedelse af arkitektkonkurrence for den samlede Nordhavn, der udskrives i 2. kvartal 2008.

Den indledende planlægning af en FN-By på Marmormolen, hotel, boliger og erhverv er i fuld gang. Projektet forventes at kunne igangsættes i 2009.

Forventningerne til resultatet for hele året fastholdes, idet en forventet afklaring omkring Nordhavnen (udskrivelse og afgørelse af konkurrence) samt en yderligere afklaring om Marmormole-projektet fører til højere værditilvækst af investeringsejendommene.


Resultat

Nettoomsætning  

59.975

Værdireguleringer af investeringsejendomme  

19.918

Resultat af primær drift  

28.087

Indtægt af kapitalandele i joint ventures og associerede virksomheder  

13.177

Finansielle poster netto (ekskl. markedsværdiregulering af gæld)  

-115.300

Periodens resultat (ekskl. markedsværdiregulering af gæld)  

-74.036

Markedsværdiregulering af gæld  

-256.936

Periodens resultat  

-330.972

     
Balance    
(1.000 kr.)   31. marts 2008
Aktiver i alt  

15.068.256

Anlægsaktiver  

13.418.325

Omsætningsaktiver  

1.649.931

Investeringer i materielle anlægsaktiver  

165.175

Af- og nedskrivninger  

6.512

Egenkapital  

402.829


Hent kvartalsrapporten på www.byoghavn.dk/OmByoghavn/Okonomi.aspx


For yderligere informationer

Pressechef Pernille Garde Abildgaard, By & Havn
T: 3376 9800
M: 2916 0586

E: pga@byoghavn.dk

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:Kristian Wederkinck Olesen

Kommunikationschef

E: kwo@byoghavn.dk

T: 3053 5004


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206