Regnskabsmeddelelse fra Arealudviklingsselskabet I/S

26. marts 2008

Arealudviklingsselskabet I/S er netop kommet med sit første årsregnskab.

Onsdag den 26. marts 2008

Selskabet fik i 2007 et overskud på 286 mio. kr. efter dagværdiregulering af gælden. Når der ses bort fra dagsværdireguleringen på 659 mio. kr. og skat, udgør årets resultat et underskud på 356 mio. kr. Selskabet blev stiftet med en betydelig gældspost. Resultatet er bedre end forventet.

Det, der blandt andet bidrog positivt til regnskabet, var et overskud på den primære drift på 187 mio. kr. Derimod trak selskabets renteomkostninger den anden vej.

2007 var præget af opbremsningen på ejendomsmarkedet efter to år med en meget høj efterspørgsel. Salget i 2007 var således meget begrænset målt i antal etagemeter byggeret (ca. 20.000 etagemeter). Salget skal ses på baggrund af, at der alene i Ørestad i 2005 og 2006 blev solgt ca. 830.000 etagemeter byggeret.

By & Havns adm. direktør Jens Kramer Mikkelsen pointerer, at man skal se selskabets resultater og værdiskabelse i et langt tidsperspektiv, da efterspørgslen efter ledige lejemål og arealer kan forventes at variere betydeligt fra år til år.

”Værdiskabelsen på selskabets ejendomme har højeste prioritet og vi har et pænt udviklingspotentiale. Her tænker jeg f.eks. på selskabets arealers unikke beliggenhed. Enten i kraft af en placering ved vandet eller - som Ørestad - med en moderne infrastruktur, beliggende ved store grønne områder,” siger Jens Kramer Mikkelsen.

Stiftelsen af By & Havn I/S skete i regnskabsmæssig forstand med virkning fra 1. januar 2007. Selskabet blev stiftet med en egenkapital på 450 mio. kr. Dette skal sammenholdes med en samlet balance på 18,6 mia. kr.

Selskabet har positive forventninger til 2008, blandt andet fordi der forventes en positiv værdiregulering af selskabets investeringsejendomme. Primært som følge af en større afklaring vedrørende de udviklingsmæssige rammer i Nordhavnen.


Hoved- og nøgletal (koncern) 2007

Resultat

(1.000 kr.)

2007

Nettoomsætning

Værdireguleringer af investeringsejendomme

Resultat af primær drift

Indtægt af kapitalandele i associerede virksomheder

Finansielle poster netto (ekskl. markedsværdiregulering af gæld)

Finansielle poster netto (inkl. markedsværdiregulering af gæld)

Resultat før skat og markedsværdiregulering af gæld

Årets resultat før skat

Årets resultat

527.505

72.351

187.405

7.908

-551.650

107.006

-356.337

302.319

286.010


Nøgletal i %
 
 

2007

Overskudsgrad

Afkastningsgrad

Soliditetsgrad

Forrentning af egenkapital

Nettorentebærende gæld (1.000 kr.)

30 pct.

1 pct.

5 pct.

48 pct.

12.827.593

Læs hele By & Havns årsrapport på www.byoghavn.dk/OmByoghavn/Okonomi.aspx


For yderligere informationer

Pressechef Pernille Garde Abildgaard, By & Havn
T: 3376 9800
M: 2916 0586
E: pga@byoghavn.dk

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206