Arealudviklingsselskabet udskriver international idékonkurrence om fremtidens Nordhavn

17. januar 2008

Hvordan skaber vi den gode by i Nordhavnen? Hvordan skal vi udnytte områdets fantastiske landskab? Både i Arealudviklingsselskabet, i Københavns Kommune og blandt borgerne er ambitionerne store og visionerne mange. 2008 bliver året, hvor visioner og ideer bliver omsat til konkrete planer, når Arealudviklingsselskabet udskriver en åben international idékonkurrence.

 


Udviklingen af Nordhavn foregår i et tæt samarbejde mellem Københavns Kommune og By & Havn. Når By & Havn har gennemført konkurrencen, skal kommunen udarbejde det nødvendige plangrundlag. Herefter kan By & Havn fortsætte arbejdet med byggemodning og salg af grunde.  

Jens Kramer Mikkelsen, adm. direktør i By & Havn siger om selskabets visioner for Nordhavnen:

Det er By & Havns mål at udvikle en bydel af international klasse. En tæt by og blandingen af nyt og gammelt, vil give bydelen en helt særlig identitet. Vi vil tænke langsigtet gennem hele processen for at sikre en bæredygtig udvikling af området, det være sig både miljømæssigt og socialt. Samtidig vil vi arbejde for at sikre en byudvikling, der kan imødekomme de krav fremtiden vil stille til en erhvervshavn. Endelig vil vi gennem hele processen bevare et stærkt fokus på at skabe attraktive rammer for byliv, kultur og idrætstilbud. Den åbne idékonkurrence understøtter intentionen om at skabe plads til innovativ tænkning, men for at sikre en kreativ, positiv og åben proces, vil vi også lægge stor vægt på at inddrage offentligheden i planlægningsarbejdet, ikke mindst de mange nuværende brugere af havnen”.


Set fra Københavns Kommunes synsvinkel kan Nordhavnen komme til at spille en afgørende strategisk rolle i den overordnede vision om, at København skal være rollemodel for bæredygtig udvikling og være kendt som en innovativ og nytænkende international by. Teknik og Miljøborgmester Klaus Bondam siger:

"I udviklingen af Nordhavn har vi muligheden for at tænke bæredygtig byudvikling med helt fra starten. Forholdene for cyklister og fodgængere skal prioriteres højt blandt andet ved at udbygge det grønne cykelstinet, der satses på kollektiv trafik og på grønne byrum. Bydelen skal udvikles i tæt dialog med københavnerne, for sådan får vi skabt rammerne for et sundt og mangfoldigt byliv til glæde for de mange nye beboere i Nordhavn."


Om konkurrenceprogrammet:

Formålet med den åbne konkurrence er at tiltrække yngre faglige teams, såvel som mere etablerede rådgivere af forskellig nationalitet, som kan bidrage med ideer og visioner til Københavns nye bydel. Konkurrencen udskrives i maj 2008. Konkurrencedeltagerne vil blive bedt om at aflevere forslag til:

 • En strukturplan, et rumligt koncept og en strategi for realiseringen af hele Nordhavnen.
 • En konkret plan med guidelines og retningslinjer for byudviklingen i Indre Nordhavnen (etape 1 på nedenstående luftfoto).

Herunder skal der gives nye forslag og modeller til:

 • Hvordan Nordhavnen udformes på et bæredygtigt grundlag, blandt andet i form af en tæt, kompakt by, forskellige bebyggelses- og boformer, trafikløsninger baseret på kollektiv trafik og cykeltrafik frem for privatbilisme, reduktion i energiforbruget og nye energi- og byggeteknologier.
 • Hvordan Nordhavnen udvikles, så der sikres en by med mangfoldighed og social diversitet.
 • Hvordan Nordhavnens unikke beliggenhed ved vandet udnyttes.
 • Hvordan den trafikale infrastruktur kan tilrettelægges i tilknytning til den eksisterende bys infrastruktur med fokus på højklasset kollektiv trafik og cykeltrafik.
 • Hvilke strategiske kulturelle drivere, der med fordel kan placeres i Nordhavnen, herunder hvor.


Om konkurrencens forløb:

Før konkurrencen udskrives i maj 2008, vil By & Havn afholde en række offentlige møder om væsentlige emner i opgaven. Møderne vil senere i forløbet blive fulgt op af andre dialogaktiviteter, hvor eksperter, brugere af området og andre aktive borgere vil blive opfordret til at diskutere fremtidens Nordhavn. Når alle konkurrenceforslag er indkommet, vil offentligheden få dem at se på en stor udstilling i efteråret 2008. Først herefter offentliggøres konkurrencens vinder. Er der tvivl om, hvilket forslag, der skal vinde, udvælges flere forslag til en 2. runde, hvor forslagsstillerne bliver bedt om at kvalificere deres forslag yderligere inden der træffes en afgørelse.By & Havns målsætninger

By & Havn har fem centrale målsætninger for udviklingen af Nordhavnen

 • En attraktiv bydel af international klasse for borgere og virksomheder

Den kommende planlægning og udvikling af Nordhavn igangsættes på et tidspunkt, hvor der er betydeligt fokus på innovation og udvikling. Det giver mulighed for at skabe en bydel, der kan sætte nye standarder for byudvikling.

 • Muligheder for langsigtet udvikling

Den konkrete planlægning af de første dele af Nordhavn må ikke begrænse mulighederne for den mere langsigtede planlægning i hele Nordhavn.

 • Bæredygtig udvikling

Miljømæssig bæredygtighed og social diversitet skal indgå som værdiskabende elementer i byudviklingen.

 • En levende by

Under hele udviklingsprocessen skal der være fokus på attraktive rammer for byliv, kultur og idrætstilbud, fordi det i sig selv er med til at styrke udviklingen.

 • Borgerinddragelse i hele processen

Gennem hele processen skal der ske en relevant og nytænkende inddragelse af offentligheden. Borgerdialogen skal medvirke til en positiv og kreativ proces og dermed sikre ejerskab til den nye bydel.

Pressekontakt


Pressen er velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen, der kan være behjælpelig med yderligere information, illustrationer, baggrundsmaterialer og lignende. Vi bestræber os på at kunne give en hurtig tilbagemelding på pressens henvendelser.

 

Kontaktpersoner:Kristian Wederkinck Olesen

Kommunikationschef

E: kwo@byoghavn.dk

T: 3053 5004


Carsten Arlund

Redaktør - billedredaktør

E: ca@byoghavn.dk

T: 2075 1701Lotte Rosenholm

Kommunikationskonsulent

E: lot@byoghavn.dk

T: 3057 8206