Meddelelser til Erhvervsstyrelsen

 

Her kan du se meddelelser sendt fra By & Havn til Erhvervsstyrelsen.

2018

01.11.2018: Kvartalsrapport, 3. kvartal 2018

29.08.2018: Halvårsrapport 2018

01.08.2018: Ændringer i By & Havns direktion

02.05.2018: Kvartalsrapport, 1. kvartal 2018

17.04.2018: Generationsskifte i By & Havn

16.04.2018: Årsrapport 2017. Offentliggjort 16. april 2018

23.03.2018: Indkaldelse til ordinært interessentskabsmøde

23.03.2018: Udviklingsselskabet By & Havn - regnskabsmeddelelse2017

02.11.2017: Kvartalsrapport, 3. kvartal 2017

31.08.2017: Halvårsrapport 2017

07.07.2017: Indberetning - bestyrelsens forretningsorden

19.04.2017: Årsrapport 2016. Offentliggjort 19. april 2017

05.04.2017: Indkaldelse til ordinært interessentskabsmøde

30.03.2017: Udviklingsselskabet By & Havn - regnskabsmeddelelse

 


 

2016

04.11.2016: Kvartalsrapport, 3. kvartal 2016

30.08.2016: Halvårsrapport 2016

20.04.2016: Årsrapport 2015. Offentliggjort 20. april 2016

30.03.2016: Udviklingsselskabet By & Havn - regnskabsmeddelelse


2015

15.12.2015: Protokollat fra interessentskabsmøde den 1. december 2015

09.11.2015: Kvartalsrapport, 3. kvartal 2015

27.08.2015: Halvårsrapport 2015

19.05.2015: Protokollat fra interessentskabsmøde

30.04.2015: Kvartalsrapport, 1. kvartal 2015

29.04.2015: Årsrapport 2014

14.04.2015: Forretningsorden for By & Havn

14.04.2015: Indkaldelse til ordinært interessentskabsmøde

27.03.2015: Udviklingsselskabet By & Havn - regnskabsmeddelelse

06.03.2015: Protokollat fra ekstraordinært interessentskabsmøde

17.02.2015: Eftersendelse af bilag til ekstraordinært interessentskabsmøde

05.02.2015: Indkaldelse til ekstraordinært interessantskabsmøde

05.02.2015: Lov om ændring af lov om en Cityring og lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S


2014

03.11.2014: Kvartalsrapport, 3. kvartal 2014

28.08.2014: Halvårsrapport 2014

14.05.2014: Indberetning til Erhvervsstyrelsen og Nasdaq om ejerandele

05.05.2014: Kvartalsrapport 2014

24.04.2014: Årsrapport 2013

08.04.2014: Indkaldelse til ordinært interessentskabsmøde

31.03.2014: Udviklingsselskabet By & Havn - regnskabsmeddelelse


2013


25.11.2013: Kvartalsrapport, 3. kvartal 2013

29.08.2013: Halvårsrapport 2013

25.04.2013: Kvartalsrapport 2013 

20.03.2013: Udviklingsselskabet By & Havn - regnskabsmeddelelse


2012


03.05.2012: Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

29.03.2012: Indkaldelse til ordinært interessentskabsmøde den 13. april | Bilag: Årsrapport 2011

 | Bilag: 26.03.2012: Regnskabsmeddelelse

07.02.2012: Forventet årsresultat for 2011 for By & Havn I/S


2011


31.10.2011: Kvartalsrapport for 3. kvartal 2011

27.05.2011: Indberetning vedrørende lejeaftale om FN-By, Campus 1

Med henvisning til selskabslovens § 354 oplyses herved, at Udviklingsselskabet By & Havn I/S har indgået lejeaftale med Den Danske Stat om udlejning af godt 17.000 etagemeter kontorbyggeri beliggende på Marmormolen. Bruger af byggeriet vil være FN. Byggeriet opføres i tilknytning til det igangværende byggeri af FN-Byen, og forventes indflytningsklart i 2. halvår af 2013.  

13.03.2011: Referat af ordinært interessentskabsmøde

02.05.2011: Kvartalsrapport for 1. kvartal 2011

29.04.2011: Årsrapport for 2010 for Udviklingsselskabet By & Havn I/S. Læs regnskabsmeddelelsen i forbindelse med offentliggørelsen.

15.04.2011: Indkaldelse til interessentskabsmøde den 29. april 2011

04.11.2011: Kvartalsrapport for 3. kvartal 2010


2010


26.08.2010: Udviklingsselskabet By & Havn I/S - Regnskabsmeddelelse
By & Havn fik i 1. halvår af 2010 et resultat før skat og markedsværdiregulering af gælden på 1 mio. kr. Re-sultatet er på niveau med det forventede og en væsentlig forbedring i forhold til 2009. Nettoomsætningen er i forhold til 2009 steget med 3 pct.

Selskabet blev i 2007 stiftet med en stor rentebærende gæld. Gælden udgjorde den 30. juni 2010 14,8 mia. kr.

Det faldende renteniveau i 2010 har betydet, at resultatet er blevet belastet med en negativ markedsværdi-regulering af gælden på i alt 424 mio. kr. Markedsværdireguleringen får ingen betydning for selskabets cash flow og langsigtede økonomi, hvis lånene beholdes til udløb. Det samlede resultat inkl. skat og markedsværdiregulering af gælden samt skat er på minus 428 mio. kr.

Der er i 1. halvår af 2010 ikke gennemført konkrete salg, og med de nuværende markedsforhold ventes der ikke gennemført salg før 2012. Forberedelserne til etablering af kontorfaciliteter til FN på Marmormolen, den såkaldte FN-By (Campus 1), samt etableringen af nye lagerfaciliteter til Unicef (Campus 2) er gennemført i 1. halvår 2010.

I Ørestad fortsætter arbejdet med at færdiggøre infrastrukturen, herunder park-områder mv. I 2. halvår af 2010 igangsættes etableringen af endnu et parkeringshus ved Edvard Thomsens vej.

I 1. halvår af 2010 er undersøgelserne og planlægningen af en ny krydstogtkaj fortsat. Den nye krydstogtkaj ventes klar til krydstogtsæsonen i 2013.

For hele 2010 ventes et begrænset positivt resultat før markedsværdireguleringen af gælden. Egenkapitalen udgjorde ved halvårsskiftet -1,6 mia. kr. Selskabets egenkapital skal ses i lyset af en samlet balance på godt 13 mia. kr. og en egenkapital på 450 mio. kr. ved selskabets stiftelse i 2007. Det er stadig By & Havns forventning, at egenkapitalen vil blive genskabt på det oprindelige niveau inden for en kortere årrække.

Læs hele By & Havns halvårsrapport på www.byoghavn.dk/okonomi

For yderligere informationer
Pressechef Pernille Garde Abildgaard, By & Havn
T: 3376 9800
M: 2916 0586
E: pga@byoghavn.dk

30.06.2010: Indberetning vedrørende indgåelse af totalentreprisekontrakt for FN-Byen Læs dokument

14.06.2010: Bestyrelsens forretningsorden ink. bilag, godkendt på bestyrelsesmødet i By & Havn den 14. juni 2010 Læs forretningsordnen

18.05.2010: Indberetning vedrørende lejeaftale om FN-By, Campus 2

Med henvisning til selskabslovens paragraf 354 oplyses herved, at Udviklingsselskabet By & Havn I/S har indgået lejeaftale med Den Danske Stat om udlejning af et lager med tilhørende administration beliggende i Nordhavnen. Bruger af lejemålet vil være FN. Byggeriet vil blive opført i perioden 2010-2011 og indflytning forventes primo 2012.

03.05.2010: Udviklingsselskabet By & Havn I/S har i dag offentliggjort kvartalsrapport for 1. kvartal 2010. Læs kvartalsrapporten på www.byoghavn.dk/okonomi

25.03.2010: UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN I/S - REGNSKABSMEDDELELSE

Udviklingsselskabet By & Havn I/S har i 2009 haft et underskud før markedsværdiregulering af gæld på 496 mio. kr. mod et underskud på 348 mio. kr. i 2008. Resultatet er blandt andet påvirket af en nedskrivning af investeringsejendomme på i størrelsesordenen 600 mio. kr. på grund af de ændrede momsregler.

Ses der bort fra denne ændring, så har den fortsatte planlægning og udvikling af selskabets arealer (specielt i Nordhavnen og på Marmormolen) bragt en del projekter tættere på en realisering, hvilket isoleret set har indebåret en positiv værdiregulering af investeringsejendomme. Den samlede værdiregulering af investeringsejendomme udviste herefter et underskud på 67 mio. kr.

Det faldende renteniveau i 2009 har betydet, at den fast forrentede del af gælden og resultatet er påvirket af en urealiseret negativ markedsværdiregulering på 235 mio. kr. Værdireguleringen har ingen betydning for hverken tilbagebetalingstid eller pengestrøm, så længe lånene holdes til udløb.

Den primære drift har udvist et positivt resultat på omkring 150 mio. kr. inden for forretningsområderne udlejning, parkering og havnedrift. Årets resultat før skat inkl. værdiregulering af investeringsejendomme og markedsværdiregulering af gæld udviste herefter et samlet underskud på 732 mio. kr.

Der er et stort udviklingspotentiale inden for arealudvikling, og selskabets arealer har en unik beliggenhed i København, enten med en placering ved vandet eller, som i Ørestad, med en enestående moderne infrastruktur, beliggende ved store grønne områder. Men den generelle økonomiske udvikling i Danmark og på ejendomsmarkedet i særdeleshed har i 2009 påvirket og begrænset årets salg af arealer og ejendomme. Selskabets resultater og værdiskabelse bør derfor vurderes i et længere tidsperspektiv.

Den fortsatte udvikling af Nordhavnen og Marmormolen, opfyldningen i Nordhavnen, etableringen af en ny krydstogtkaj til betjening af det stigende antal krydstogtanløb samt gennemførte rationaliseringer i 2009 vil påvirke selskabets økonomi positivt i de kommende år. Samtidig forventes det, at der vil være et stigende resultat inden for de øvrige segmenter.

Egenkapitalen er ved udgangen af 2009 på -1.222 mio. kr., men med de planlagte udviklingsprojekter forventes det, at selskabet vil have en positiv egenkapital inden for en 5-10 års periode afhængig af, at en mere gunstig konjunktur gør sig gældende. I 2010, som stadig vil være præget af lavkonjunktur, forventes et resultat tæt på nul. 

Læs årsrapporten www.byoghavn.dk/okonomi

08.03.2010: Med henvisning til selskabsloven § 354 oplyses herved, at Udviklingsselskabet By & Havn I/S har indgået lejeaftale med Den Danske Stat om udlejning af 28.000 etagemeter kontorbyggeri beliggende på Marmormolen. Bruger af lejemålet vil være FN. Byggeriet vil blive opført i perioden 2010-2012 og indflytning forventes primo 2013.


2009


21.12.2009: Med virkning fra 1. januar 2010 er bestyrelsen for Udviklingsselskabet By & Havn I/S ændret. Anne Vang, Rita Justesen og Flemming Hansen har forladt bestyrelsen. Den nye bestyrelse er som følger:

  • Formand: Direktør Carsten Koch, LD 
  • Næstformand: Adm. direktør Mads Lebech, Industriens Fond 
  • Professor Peter Maskell, Copenhagen Business School (CBS) 
  • Direktør Agneta Björkman, Vera Consultancy 
  • Politisk ordfører Mette Reissmann, medlem af Borgerrepræsentationen for Socialdemokraterne 
  • Civiløkonom Carl Christian Ebbesen, medlem af Borgerrepræsentationen for Dansk Folkeparti 
  • Specialarbejder John Becher Krommes (valgt af medarbejderne) 
  • Regnskabschef Nina Dahle Rasmussen (valgt af medarbejderne)

03.11.2009: Udviklingsselskabet By & Havn I/S har i dag offentliggjort kvartalsrapport for 3. kvartal 2009. Læs kvartalsrapporten på www.byoghavn.dk/okonomi

27.08.2009: Udviklingsselskabet By & Havn I/S - Regnskabsmeddelelse

Udviklingsselskabet By & Havn I/S har i 1. halvår 2009 et underskud før markedsværdiregulering af gæld på 459 mio. kr. mod et overskud i 1. halvår 2008 på 37 mio. kr. Resultatet indeholder en væsentlig nedskrivning af investeringsejendommene på grund af ændrede momsregler. Uden ændrede momsregler ville der have været et overskud på 85 mio. kr. Resultatet er præget af den fortsatte økonomiske krise, som især har ramt ejendomsmarkedet, men også har haft en negativ indflydelse på de øvrige segmenter havnedrift, parkering og udlejning.

Selskabets egenkapital er pr. 30. juni 2009 -1.001 mio. kr., der skal ses i forhold til en egenkapital ved årsskiftet på -502 mio. kr. og en egenkapital på 450 mio. kr. ved stiftelsen den 1. januar 2007. Koncernens balancesum udgør 14,3 mia. kr.

Den økonomiske krise forventes at fortsætte de kommende år, hvilket påvirker resultatet i negativ retning. I 2009 forventes et underskud før markedsværdiregulering af gæld på ca. 475 mio. kr. Selskabet forventer imidlertid, målt på en 10-årig tidshorisont, at få en stigende egenkapital. Efterspørgslen efter ejendomme vil variere fra år til år, og derfor må selskabets resultater og værdiskabelse vurderes i et længere tidsperspektiv. Der er et stort udviklingspotentiale inden for arealudvikling. Selskabets arealer har en unik beliggenhed i København, enten med en placering ved vandet eller som i Ørestad med en enestående moderne infrastruktur, beliggende ved store grønne områder.

Læs hele By & Havns halvårsrapport på www.byoghavn.dk/okonomi

 

Kontakt selskabet

By & Havn
Nordre Toldbod 7
DK-1259 København K
T: 3376 9800
E: Info@byoghavn.dk

- Eller skriv til By & Havn via kontaktformular