Værd at vide a-Å

 

A


Ankring: Det er ikke tilladt at ankre i Københavns Havn.

B

Badning: Vandet i havnen er i dag så rent, at der er åbnet tre bade­anlæg. Se steder, badevandskvalitet og åbningstider på Københavns Kommunes hjemmeside.

Besejling: Københavns Havn kan anløbes dag og nat. Større skibe og yachter skal udfylde Skibsanmeldelse.

Besejling nordfra: Lystfartøjer og mindre erhvervsskibe skal sejle via Lynetteløbet.

Kronløbet er forbeholdt erhvervstrafikken (krydstogtsskibe, containerskibe o.l.).

Nord for Ndr. Toldbod skal sejlads gennem Yderhaven foregå i havnens østlige side, øst for de gule bøjer.

Sejlads til og fra Lystbådehavnen ved Langelinie skal foregå på tværs af havneløbet og må ikke genere den øvrige trafik.

Anløb af Sdr. Frihavn skal foregå på tværs af havneløbet – ligeledes uden at genere den øvrige trafik. Hold øje med trafikken til og fra DFDS Terminalen i Sdr. Frihavn. Lystsejlads er ikke tilladt, når fragt- og passagerskibene anløber/afsejler. Anløb og sejlads markeres med et rødt blinkende lyssignal ved bølgebryder i Lystbådehavnen og ved Redmolen 15 minutter før anløb og sejlads.

Robåde og kajakker skal sejle via Pramrenden i den sydlige ende af Østbassinet. Mellem nordenden af Nordre Toldbod og Sjællandsbroen skal lystfartøjer bruge motor - eller bugseres.

Besejling sydfra: Under passage af Sjællandsbroen og jernbanebroen er den frie gennemsejlingshøjde 3,0 m ved middelvandstand. Slusen i Kalveboderne åbnes i perioder. Åbningstider. Se også under 'Slusen'

Broer: Knippelsbro, Langebro og Bryggebroen

 • Knippelsbro:
  Frihøjde: 5,4 meter
  Sejlvidde: 35 meter
 • Langebro:
  Frihøjde: 7,0 meter
  Sejlvidde: 35 meter
 • Bryggebroen
  Frihøjde: 5,4
  Sejlvidde: 19,9 meter

(ved normal vandstand)

Bestilling af broåbning: Læs mere om broåbning her.

Passage af broer - krav til radiokontakt og motorkraft: Lystbåde skal under passage kunne kontaktes på VHF kanal 12 eller via mobiltelefon. Passage skal foregå med motor med tilstrækkelig maskinkraft.

For øvrige broer: Se kort

Bådpladser/priser: Gæstepladser/faste bådpladser – anvisning

Pladser anvises af de enkelte havne eller foreninger. Se kort

Bådpladser i Sdr. Frihavn: By & Havn udlejer bådpladser i Vestbassinet i Søndre Frihavn. Beboere i området har fortrinsret til pladserne, og der er p.t. ikke ledige pladser. Priserne er fastsat efter bredden på pladsen og koster 4057 kr. pr. meter i bredden (ink. moms). En plads på 4 meter koster således 16.228 kr. årligt. Desuden skal der betales et depositum på 1 års leje.

Hvis du er interesseret i at blive skrevet på venteliste, kan havnefoged Morten Johansen kontaktes på mjo@byoghavn.dk

Henvendelser vedrørende gæstepladser, optankning af kort til el- og vand m.v. kan ske på e-mail eller på T: 2179 1460, alle hverdage kl. 8-12.


D

Dybder: Se vanddybder på kort.


E

Erhvervstrafik: Erhvervstrafikken i Københavns Havn betjenes af Copenhagen Malmø Port.

Kontakt: Havnekontoret, T: 3546 1138/39
VHF ch. 12.

Se i øvrigt www.cmport.com.

Lystbåde må ikke anløbe erhvervshavnen (Nordhavnen, Langelinie og Prøvestenen). Se kort


F

Fartgrænser: Farten for lystbåde må ikke overstige 6 knob i hovedløb og 4 knob i kanaler og sideløb.


G

Gæstepladser i Inderhavnen - reservation: Større lystfartøjer, skoleskibe og lignende med en minimumslængde på 30 meter/90 fod kan reservere plads i Amaliehaven, Sdr. Toldbod indtil Vestindisk Pakhus samt Nyhavn (Charlottenborgssiden, øst for Nyhavnsbroen) ved at kontakte Havnefogeden, T: 4042 3977.

Der er ikke adgang til strøm, vand eller toiletfaciliteter.

Gæstefartøjer - afgift:

Afgifter fremgår af det aktuelle prisblad i boksen til højre.


H

Havnefogeden kontaktes via T: 4042 3977.

By & Havn, Ndr. Toldbod 7, postbox 2083, 1013 København K.

Havnens grænser: Se kort over Københavns Havns grænser

Havnereglement: Gældende regler for sejlads i Københavns Havn er beskrevet i Trafikministeriets Standardreglement for overholdelse af orden i danske havne samt i et særligt reglement for Københavns Havn.


J

Jetski: Sejlads med jetski og vandscootere er ikke tilladt i Københavns Havn.


K

Kanalerne - sejlads: Gennemsejlende både: Christianshavns Kanal sejles N-S og Slotsholmskanalen sejles S-N.

Kanalerne - Hastighed: Max. hastighed i kanalerne er 4 knob.

Kort over havnen:

 • INT 1331 - Sundet, Nordlige del
 • INT 1332 - sundet, sydlige del
 • INT 1333 - Sundet, Midterste del
 • INT 1334 - Københavns Havn

M

Miljø: Toilettanke og olieholdigt vand kan tømmes ved Københavns Havns Miljøstation, Lautrupkaj ved Svanemølleværket. Miljøstationen er åben fra 1. april til 1. november og kan frit bruges.

Større skibe: Anmeldelse af affald skal ske 24 timer før anløb. Det gælder eksempelvis afhentning af særligt affald. Brug vedlagte skema.


N

Navn og identifikation: Lystbåde skal være forsynet med navn og hjemsted og/eller identifikationsmærke af passende størrelse.


O

Overnatning: Lystbåde og fritidsfartøjer kan i perioden 1. april til 30. september uden særlig tilladelse bruges til overnatning i weekender og i kortere ferier.


P

Politi: Københavns Færdselspoliti patruljerer i havnen. T: 3314 4848 lokal 2811

Øvrig kontakt til politiet:

 • Amagerside: Station Amager, T: 3258 1448
 • Nyhavn og sydpå (Sjællandssiden): Station City, T: 3325 1448
 • Fra Nyhavn og nordpå (Sjællandssiden): Station: Station Bellahøj, T: 3810 1448

S

Sejlklubber: Find kontaktoplysninger til sejlklubber her.

Skibsanmeldelser: Større skibe bedes anmelde deres ankomst senest 24 timer før ankomst. Se boksen Pjecer og blanketter til højre på siden. Anmeldelse kan ske via blanketten Skibsanmeldelser, via cphport@byoghavn.dk eller pr fax på vedlagte blanket.

Alle skibe med mere end 12 passagerer skal endvidere have tilladelse til at landsætte passagerer. Dette gælder også for private yachter, skoleskibe etc. Læs mere

Slusen: Gennem Slusen kan der sejles fra Sydhavnen til Kalveboderne. Slusen kan dog kun bruges af skibe under 10,8 m bredde og 53 m længde. Broerne syd for Slusen sætter en yderligere begrænsning på 3 meter i højden. På øen ved Stigbordene er der en speciel passage for roere. Se Slusens åbningstider her

Slusen - kontakt:

Sluselauget
Hans Munkstrøm 5046 8021
Jan Petersen 5046 8022
Telefon i slusen 4019 5826

Strøm: Strømmen gennem havnen er højst 2 knob. Strømmen i havnen følger som regel løbets retning, dog kan nordgående strøm undertiden sætte temmelig hårdt over mod Stubben og sydgående strøm ind mod Trekroner. Se løbende måling: www.vandudsigten.dk


T

Transport: Havnebussen linje 901, 902 og 903 sejler mellem Refshaleøen og Sluseholmen/Teglholmen. Billetter og kort gælder også i metro, busser og S­tog – www.movia.dk

Turisme: Københavns Havn ligger tæt ved City. Sejler man i en lav motorbåd, vil en rundtur i kanalerne være flot, men besøgende i fartøjer med mast må tage turen i turbådene. Nærmere turistinformation: www.woco.dk eller www.aok.dk.


V

Vandski: Vandski er ikke tilladt i havnen.

Vandstand: Se den aktuelle vandstand i Københavns Havn på DMIs hjemmeside

Høj- og lavvande er mest udbredt i efterår, vinter og forår og er mere sjældent i perioden maj-august. Vinde fra V - NV kan give højvande og vinde fra Ø - S lavvande. Statistikken over højvande viser indtil 1,0 m årligt med et maksimum på 1,6 m. Statistikken over lavvande viser indtil 0,7 m årligt med et maksimum på 1,0 m.

For yderligere oplysninger om aktuel vandstand – se www.dmi.dk/hav/maalinger/vandstand/ - klik København.