Vejlandskvarteret 

 

By & Havn sætter gang i at undersøge jord og undergrund ved Vejlandskvarteret. Nedenfor finder du spørgsmål og svar vedr. de miljø- og geotekniske undersøgelser i området.

Fra tirsdag den 2. april og cirka en måned frem vil By & Havn undersøge jordforholdene på Vejlandskvarteret ved hjælp af det der kaldes miljø- og geotekniske undersøgelser. 

Arbejdet er et led i Københavns Kommunes beslutning om at etablere en ny bydel på arealet Nord for Vejlands Allé. Med undersøgelserne belyses eventuel forurening af områdets jord og undergrundens geologiske forhold, som kan have betydning for, hvordan et fremtidigt byggearbejde kan gennemføres. 

Arbejdet foregår ved hjælp af boringer i jorden, hvor der udtages forskellige jordprøver. Boringerne vil foregå med størst mulig respekt for dyre- og plantelivet, og er du på gåben eller cykel, vil det under hele arbejdsperioden være muligt at passere igennem området.

Du kan finde meget mere undersøgelserne her nedenfor. Hvis du ikke fik svar på alle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte By & Havns kommunikationschef Kristian Wederkinck på kwo@byoghavn.dk

 • 1: Hvornår går undersøgelserne i gang? 

  Undersøgelserne starter op tirsdag den 2. april 2019 og afsluttes forventeligt ved udgangen af april 2019. Cirka 300 rør til måling af metangas bliver stående i jorden til cirka medio maj.

 • 2: Hvilke maskiner kommer til at køre på grunden? 

  Miljø- og geotekniske boringer udføres med en borerig, hvorpå der er monteret et boreværk, som drives med miljødiesel. Foto af borerig kan ses her.
  Boreriggen har traktorhjul, som kan efterlade mindre spor i overfladen af terrænet, men generelt er de brede traktorhjul skånsomme i forhold til overfladen i det terræn, som boreriggen kører i.

  Boreriggen betjenes af to mand, en boreformand og en boreassistent. Derudover vil der være 2-3 mand på grunden, som udfører målinger af lossepladsgas og methan og prøvetagning af poreluft og grundvand. 

 • 3: Hvorfor gennemføres undersøgelserne? 

  Formålet med geotekniske boringer er at belyse de geologiske forhold i undergrunden med henblik på at vurdere, hvordan bygningers fundament kan placeres og udformes, samt hvordan udgravninger kan udføres.

  Formålet med miljøboringer og miljøundersøgelser er at kende indholdet af forurening på grunden, så det er sikkert for mennesker at bo og opholde sig i den nye bydel.

 • 4: Hvor skal resultaterne af undersøgelserne indgå? 

  Undersøgelserne skal indgå i flere ting.

  Når man kender arten og omfanget af forurening på grunden (som er gammel lossepladsfyld) er det muligt at planlægge og projektere den nye bydel og samtidig berige naturen og øge biodiversiteten i området.

  Samtidig skal undersøgelserne også bruges til at give en økonomisk vurdering af, hvad miljøforanstaltninger i forhold til forurening samlet vil koste for byggeriet inkl. friarealer og evt. bygningsmæssige tiltag for at sikre mennesker og miljø mod forurening.

  Ligeledes skal undersøgelserne bruges som grundlag for den arkitektkonkurrence og de skitseforslag for den nye bydel, som skal udføres henover sommer 2019. Dernæst som grundlag for den efterfølgende detailprojektering og udarbejdelse af masterplan for by- og naturarealer i bydelen.

 • 5: Hvordan bliver undersøgelserne udført? 

  Den geotekniske undersøgelse består af to boringer, som udføres til 20 meter under terræn. Den miljøtekniske undersøgelse består af 13 miljøboringer, som udføres til 5-7 meter under terræn til den gamle havbund. Alle boringer har en diameter på 15 cm.

  Fra boringerne udtages jordprøver for hver 0,5 meter. I boringerne etableres filterrør, så der kan udtages vandprøver af grundvandet. I 30 nedsatte rør med en diameter på 1,5 cm udtages prøver af jordens poreluft.

  Jord-, vand- og poreluftprøver analyseres på et analyselaboratorium, Eurofins, for forurening og miljøfremmede stoffer.

  I 300 nedsatte rør med en diameter på 1,5 cm udføres feltmålinger for metan og lossepladsgas.

 • 6: Bliver huller i jorden dækket til igen 

  Der etableres 15 boringer, hvorfra alt opboret lossepladsmateriale straks efter borearbejdet blive opsamlet i en egnet emballage, der lukkes og bortskaffes.

  I de 15 boringer etableres filterrør med en diameter på 6,3 cm, hvorfra der udtages vandprøver. Udenom filterrørene fyldes op med rene sand og lermaterialer. Filterrørene bevares indtil byggeprojekterne igangsættes, så man har mulighed for senere i projektet at udtage nye vandprøver.

  Filterrørene vil ikke være synlige i landskabet, fordi de afsluttes ca. 10 cm under terræn, hvorover der placeres et betonrør. Filterrørene indmåles med GPS, så de kan genfindes igen.

  De 300 rør til metanmåling vil stikke cirka 20-30 cm op over jorden. Rørene til metanmåling skal stå til medio maj 2019, hvor de vil blive fjernet. Såfremt vurderingerne taler for det, eller myndigheder ønsker det, vil det så være muligt at udføre supplerende målinger.

  Et mindre antal af rørene, cirka 10-30 rør, vil blive fjernet straks efter de er etableret, fordi det grundet deres placering ved vandrehjemmet eller veje og stier, ikke er hensigtsmæssigt at have dem stående.

 • 7: Vil undersøgelserne påvirke den omkringliggende natur? 

  Arbejdet vil ske med den størst mulige respekt for dyre- og planteliv i området. Borebilen kører kun i områder, hvor der er åbne passager med græs og urtevegetation, og hvor det er muligt at køre med borebilen uden at beskadige vegetationen. Boreriggen har traktorhjul, som kan efterlade mindre spor i overfladen af terrænet, men generelt er de brede traktorhjul skånsomme i forhold til overfladen i det terræn, som boreriggen kører i. Den planlagte placering af boringer ligger ikke mere fast, end at boringerne kan flyttes nogle meter frem og tilbage afhængig af, hvordan borebilen kan køre hen til borestedet uden at beskadige noget.

  Under borearbejdet vil der lokalt være støj og udstødning fra boreriggen. Borearbejdet udføres i dagtimerne mellem kl. 7.00 og kl. 18.00.

 • 8: Vil der være nogen fare forbundet med boringerne for forbipasserende, fx forurenet jord eller andet? 

  Der vil ikke være nogen fare forbundet med boringerne eller det øvrige feltarbejde for forbipasserende. Boringerne udføres i de grønne arealer væk fra stierne. Der sikres normal fremkommelighed i området under borearbejdet.

  Arbejdsområdet omkring boreriggen vil blive afspærret med orange toppe og rød hvide afspærringslægter. Rørene til methanmåling markeres med et ”flag” af blåt tape.

  Under borearbejdet vurderes risikoen for, om der siver metan op fra laget med lossepladsmateriale, ved løbende at udføre konkrete målinger for metan ved borehullet. Skulle der forekomme metan i kritiske niveauer, vil arbejdet midlertidigt blive indstillet.

  De to medarbejdere, der står ved boreriggen, vil skulle beskyttes imod de påvirkninger, som eksponering for lossepladsaffald eventuelt kan medføre i form af hudkontakt, indånding m.v. Personalet vil derfor under dele af borearbejdet anvende værnemidler, som maske, handsker m.v. Dette for at sikre et godt arbejdsmiljø for medarbejderne.

 • 9: Hvilket firma udfører arbejdet? 

  Alle boringer både geoteknik boringer og miljøboringer samt øvrige feltarbejder på arealet udføres af Sweco Danmark A/S. Udtagning af vandprøver udføres af Eurofins Miljø.

 • 10: Vil der være skiltning og kontaktmuligheder ved spørgsmål? 

  Ved indgangene til det område, hvor der arbejdes, vil der blive opstillet skilte, som kort beskriver arbejdets baggrund og art. For uddybende spørgsmål til undersøgelserne, skal der ikke rettes henvendelse til de arbejdende i området. I stedet bedes man kontakte By & Havns kommunikationschef Kristian Wederkinck Olesen på tlf. 3053 5004 eller e-mail kwo@byoghavn.dk